Salem Club 

  salemclub@yahoo.com

  0427-2314040/2317070

  Hasthampatty, Salem-07