0712 - 2540341 gm@cpclub.in

The Chembur Gymkhana

  chemgym@yahoo.co.in

  022-25217030/35

   16th Road, Chembur, Mumbai 400071