0712 - 2540341 gm@cpclub.in

The Chembur Gymkhana

The Chembur Gymkhana   chemgym@yahoo.co.in   022-25217030/35    16th Road, Chembur, Mumbai 400071...

The National Sports Club of India, Mumbai

The National Sports Club of India, Mumbai   nscimum@vsnl.net , chambers@nscimumbai.com   www.nscimumbai.com/   022 – 24938813, 24938816 , 24938819, 24938827 ; Fax: 24940073  Lala Lajpatrai Marg, Worli , Mumbai –...

Khar Gymkhana

Khar Gymkhana    khargymkhana@gmail.com    http://khargymkhana.com/   022-26494754/56/59 13th Road, Khar,...

The Royal Bombay Yacht Club

The Royal Bombay Yacht Club   malabarhillclub@gmail.com   www.malabarhillclub.com   022-22022039, 22021880, 22021448  Shri Shivaji Maharaj Marg, (Apollo Bunder), Mumbai 40001....